اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1396/11/30
کل خالص ارزش دارائی ها 5,016,291,065 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,006,516 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,110,017 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,012,533 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 2,500

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/09/09

مدیر صندوق:

كارگزاري آپادانا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

ضامن نقد شوندگی:

كارگزاري آپادانا

مدیر ثبت:

مدير

مدیران سرمایه گذاری:

لاله جباري

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر